Vuokrausehdot

VUOKRASOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

1.Vuokrasopimuksen osapuolet

1.1. Vuokralleantaja on yhtiö Veikand AS (rekisterinumero 10313504, ALV-tunniste EE100084450, toimipaikka Välja tn. 7 Pärnu 80010, puh. +372 446 4930, sähköposti netipood@veikand.ee ja veikand@veikand.ee

1.2. Vuokralaisena voi olla vähintään 18-vuotias fyysinen henkilö ja jokainen juridinen henkilö, joka ennen vuokrasopimuksen anomista vahvistaa, että on tutustunut ehtoihin ja hyväksyy ne ja sitoutuu täyttämään niitä.

2. Yleiset säännökset

2.1. Vuokralleantaja ja vuokralainen (jäljempänä yhteisellä nimellä osapuolet) noudattavat Viron tasavallan vuokralakia, muita Viron tasavallan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä vuokrasopimusta.

2.2. Vuokrasopimuksella vuokralleantaja luovuttaa omaisuuden vuokralaisen käyttöön, vuokralainen on velvollinen maksamaan siitä vuokraa. (Vuokralleantajasta ja vuokralaisesta käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä osapuolet).

3. Sopimuksen kohde ja määräaika

3.1. Vuokrasopimuksen allekirjoittaessaan osapuolet vahvistavat, että omaisuus on luovutettu vuokralaiselle. Vuokralaisen ottaessa omaisuuden vastaan vuokralleantajalta hänelle siirtyy omaisuuden hallinta sekä satunnaisen tuhoutumisen ja varkauden riski.

3.2. Ottaessaan omaisuuden vastaan vuokralainen vahvistaa olevansa tietoinen ja tarkastaneensa, että omaisuus on hyvässä kunnossa eikä siinä ole vikoja tai ongelmia. Mikäli omaisuudessa ilmenee luovutettaessa vika tai ongelma, osapuolet merkitsevät sen vuokrasopimukseen.

3.3. Vuokralainen vahvistaa olevansa tietoinen omaisuuden käyttövaatimuksista ja sitoutuu käyttämään omaisuutta huolellisesti ja noudattamaan huolella muita valmistajatehtaan ja vuokralleantajan omaisuuden käyttöä koskevia ehtoja. Vuokralainen ei saa tehdä omaisuuteen muutoksia ilman vuokralleantajan edeltävää kirjallista suostumusta.

4. Vuokramaksut

4.1. Vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokralleantajalle omaisuuden käytöstä vuokraa, joka lasketaan kuukausittain, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole sovittu toisin. Vuokrakauden vähimmäisaika on kaksi kuukautta. Mikäli omaisuutta käytetään alle kaksi kuukautta, pyöristetään vuokrakausi kahteen kuukauteen, mikäli osapuolet eivät sovi toisin.

4.2. Vuokralainen sitoutuu maksamaan vuokralleantajalle vuokraa vuokrasopimuksessa määriteltyjen hintojen mukaan kerran kuukaudessa viimeistään kuluvan kuukauden 15. päivään mennessä. Vuokra maksetaan ennakkoon. Vuokrauksen päättyessä tehdään viimeisenä kuukautena takaisinmaksu.

4.3. Vuokraan lisätään arvonlisävero 20 %.

4.4. Vuokralainen maksaa kuluvan kuukauden vuokran vuokralleantajalle vuokralleantajan esittämien laskujen perusteella vuokralleantajan pankkitilille tai käteisenä.

4.5. Vuokranmaksun viipyessä on vuokralleantajalla oikeus vaatia vuokralaiselta viivästyskorkona 0,5 % viivästyneestä summasta jokaiselta päivältä.

5. Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

5.1. Vuokralaisella on oikeus:

5.1.1. itsenäiseen taloudelliseen toimintaan ja oikeus käyttää omaisuutta tämän päämäärän mukaisesti;

5.1.2. vaatia vuokrasopimuksen ennenaikaista lopettamista vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

5.2. Vuokralainen on velvollinen:

5.2.1. huoltamaan ja korjaamaan vuokrattua laitetta omalla kustannuksellaan taaten sen kunnon säilymisen ja sopimaan kaikista suoritettavista töistä laitteiston omistajan kanssa, tilaamaan tarvittaessa tarpeelliset huoltotyöt laitteen omistajalta tai omistajan hyväksymiltä yhteistyökumppaneilta. Maksamaan tilatuista töistä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

5.2.2. käyttämään laitteissa ainoastaan omistajan kanssa sovittuja materiaaleja laitteiden rikkoutumisen ehkäisemiseksi. Vaihtoehtoisten materiaalien käytöstä sovitaan kirjallisesti laitteen omistajan kanssa.

5.2.3. olemaan antamatta omaisuutta alivuokralle tai käyttöön kolmansille henkilöille ilman vuokralleantajan edeltävää kirjallista suostumusta.

5.2.4. Ottamaan onnettomuuden, tulipalon tai muun vastaavan tapahtuman yhteydessä välittömästi käyttöön toimenpiteet omaisuudelle aiheutuvan vahingon välttämiseksi ja vähentämiseksi sekä seurausten poistamiseksi. Ilmoittamaan vuokralleantajalle viipymättä omaisuutta kohdanneesta onnettomuudesta;

5.2.5. Ilmoittamaan varkaudesta ja/tai varkauden yrityksestä viipymättä poliisille ja vuokralleantajalle.

5.2.6. Noudattamaan omaisuutta käyttäessään yleisiä palo-, terveys-, työsuojelu- ja turvamääräyksiä;

5.3. Vuokralainen ilmoittaa vuokralleantajalle välittömästi, mikäli:

5.3.1. Omaisuus vahingoittuu ja/tai tuhoutuu osittain tai täydellisesti;

5.3.2. Ilmenee muita seikkoja, jotka vaikeuttavat vuokrasopimuksen täyttämistä tai tekevät sen mahdottomaksi.

6. Vuokralleantajan oikeudet ja velvollisuudet

6.1. Vuokralleantajalla on oikeus vaatia omaisuus pois mistä hyvänsä laittomasta hallinnasta ja vaatia korvausta vahingosta, jonka kolmannet henkilöt tai vuokralainen on aiheuttanut omaisuudelle.

6.2. Mikäli vuokralainen ei täytä jotakin vuokrasopimuksen ehtoa, on vuokralleantajalla oikeus irtisanoa vuokrasopimus ja ottaa omaisuus viipymättä pois vuokralaisen hallinnasta.

6.3. Mikäli omaisuudelle on vuokrakauden aikana aiheutunut vahinkoa, vuokralainen on velvollinen viipymättä korvaamaan vuokralleantajalle aiheutuneen vahingon täydessä laajuudessaan.

6.4. Vuokralleantaja ei vastaa vuokrakaudella omaisuuden osittaisen tai täydellisen käyttökelvottomaksi muuttumisen seurauksena vuokralaiselle aiheutuneesta vahingosta.

6.5. Vuokralainen sitoutuu luovuttamaan vuokralaiselle koko laitteiston käyttöön tarvittavan dokumentaation ja turvallista käyttöä koskevat ohjeet.

6.6. Vuokralleantaja ei vastaa työtapaturmista, jotka ovat sattuneet laitteiden käytön yhteydessä vuokralaisen yrityksessä.

7. Sopimuksen päättyminen ja ennenaikainen lopettaminen

7.1. Sopimuksen päättyessä tai lopetettaessa se ennenaikaisesti vuokralainen palauttaa omaisuuden Vuokralleantajalle vähintään samassa kunnossa, jossa hän sen sai, ottaen huomioon omaisuuden luonnollinen kuluminen.

7.2. Viivyttäessään omaisuuden palauttamista vuokralaisella on velvollisuus maksaa vuokralleantajalle sopimussakkoa jokaiselta viivytetyltä päivältä. Sopimussakon määrä on 0,5 % vuokrasummasta.

7.3. Vuokralainen on velvollinen palauttamaan omaisuuden vuokralleantajalle viimeistään vuokrasopimuksessa määriteltyyn määräaikaan mennessä samassa kunnossa ja samalla kokoonpanolla, jossa vuokralainen vastaanotti omaisuuden. Omaisuuden palautus vuokralleantajalle kirjataan vuokrasopimukseen vuokralleantajan vastaavalla merkinnällä ja allekirjoituksella. Vuokralleantajan on vahvistettava vuokrasopimuksen määräajan pidennys kirjallisesti.

8. Muut ehdot

8.1. Vuokrasopimusta solmittaessa, täytettäessä, muutettaessa, jatkettaessa ja vastuuta sovellettaessa osapuolet noudattavat tätä vuokrasopimusta ja Viron tasavallan säädöksiä.

Download: Vuokrasopimuksen yleiset ehdot

Työlista/ hintaluettelo